Ilya & Emilia Kabakov, The Happiest Man, 2012

Ilya & Emilia Kabakov, The Happiest Man, 2012